بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک(PPR)، بخش سوم( دکتر محمد سهرابی، رادیو خراسان جنوبی)

توضیحات