بیماری تب برفکی، دکتر جابر غائبی(سیمای استان اردبیل)

توضیحات