مبارزه مکانیکی با گیاه نیمه‌انگلی موخور (Loranthus europaeus Jacq)

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
جنگل
کلیدواژگان / برچسب ها :
موخور
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 52
تعداد دریافت فایل: 35