نام برنامه: مدیریت مزارع کلزا- قسمت اول "مبارزه باآفات؛انتخاب تاریخ کاشت و رقم مناسب"

توضیحات