تهیه و نگهداری نهاده‌های دامپزشکی- بخش دوم( دکتر فاطمه صباغ زاده- رادیو خراسان جنوبی

توضیحات

تهیه، نگهداری و مصرف واکسن‌ها، داروها و مکمل‌های درمانی از اهمیت ویژه‌ای در دامپزشکی برخوردار است که در سه برنامه‌‌ی رادیویی نکات قابل توجهی در این باره بیان شده است.