ویژگی‌ها و دستورالعمل زراعی گندم رقم تیرگان


امتیاز دهی
فایل PDF (991 K)

تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

تهیه کنندگان:
حسین‌علی فلاحی، محمودرضا رمضانپور و مسعود کامل
اعضای هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
با همکاری مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی مازندران
پاییز98