تنظیم کمباین

  • نوع رسانه : فیلم آموزشی - ترویجی
  • موضوعات : مکانیزاسیون زراعت

  • تعداد مشاهده
    تعداد دریافت فایل

توضیحات