مخاطراتی که دامپزشکان را تهدید می کنند


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

بهداشت حرفه‌ای یعنی علم و هنر پیشگیری از حوادث و بیماری‌های شغلی به منظور حفظ سلامت افراد شاغل. در این بروشور به عواملی که سلامت دامپزشکان را تهدید می کنند اشاره شده است؛ شامل: عوامل بیولوژیکی، شیمیایی، فیزیکی و ارگانومیکی. در خاتمه نیز پیشنهادهایی برای پیشگیری از آسیب‌های ناشی از این عوامل ارائه شده است.