خریت ( Salsola orientalis ) گیاه مناسب برای تولید علوفه در مراتع مناطق خشک


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات