کاهش تنش خشکی در زراعت سیب زمینی با مدیریت مصرف پتاسیم

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
سبزی و صیفی
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 108
تعداد دریافت فایل: 110