مدیریت مبارزه با انگل‌های خارجی دام


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

سرفصل‌ها: معرفی انگل‌های خارجی، عوامل مؤثر در مدیریت مبارزه با انگل‌های خارجی( شامل آب و هوا، عوامل محیطی، جیره غذایی، جایگاه)، مبارزه با انگل‌های خارجی در گوسفند و بز، مبارزه با انگل‌های خارجی در گاو و گاومیش، شتر و تک سمی‌ها، مبارزه با پشه‌های ناقل بیماری.