الگوی پراکنش مکانی روشنه های پوشش تاجی در راشستان های کلاردشت

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
جنگل
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 37
تعداد دریافت فایل: 29