انیمیشن کشتار غیر مجاز و اهمیت معاینه بهداشتی لاشه دام، پس از کشتار

توضیحات

انگل‌های داخلی، کیست‌ها، زردی، برخی عفونت‌ها و تغییر اندازه، شکل و رنگ ناشی از بیماری‌ها در اندام‌ها و بافت‌های بدن دام، مواردی هستند که در معاینه‌ی پس از کشتار قابل مشاهده و بررسی‌اند. این کار فقط زمانی که کشتار دام‌ها تحت نظر دکتر دامپزشک و در کشتارگاه مجاز صورت می‌گیرد قابل انجام است. بخشی از اندام‌ها و گاه کل لاشه‌ی دام پس از بررسی حذف و یا از چرخه‌ی مصرف خانوارها دور می شود. این امر مهمی است که در کشتار غیرمجازدام‌ها امکان تحقق آن وجود ندارد؛ بنابراین چنین کشتارهایی بهداشت و سلامت جامعه را تهدید می‌کند.