انیمیشن کشتار غیرمجاز دام و خطر انتشار عوامل بیماریزا در محیط

توضیحات

محیط زیست، بستر حیات همه‌ی موجودات زنده است. تأمین و حفظ سلامت این محیط، نوشته و نانوشته از جمله وظایف قطعی انسان‌ است و نتیجه‌ی عدم توجه به این وظیفه، مستقیم و غیر مستقیم به جامعه‌ی انسانی باز می‌گردد. کشتار غیر مجاز دام‌ در خارج از کشتارگاه به دلیل انتشار عوامل بیماریزا در محیط، یکی از راه‌های مهم ایجاد آلودگی در محیط زیست است.