استخراج DNA از بافت باله آبزیان با استفاده از محلول نمکی استات آمونیوم


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات