با حیوانات مهربان باشیم- مجله تصویری دامپزشکی


رفاه حیوانات از طریق رعایت حقوق آن‌ها تأمین می‌شود. این حقوق شامل غذا و آب کافی و تمیز، جایگاه مناسب، فرآهم بودن شرایط زندگی طبیعی، آزار ندیدن و حفاظت در برابر عوامل بیماریزاست که به آسایش و آرامش حیوانات منتهی می‌شود. این فیلم ضمن تعریف رفتار انسانی با حیوانات، به معرفی مراجع ذیصلاح در ارتباط با تعیین و تبیین، و نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات رفاه حیوانات در سطح جهانی و ملی پرداخته است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 49
تعداد دریافت فایل: 32