اهمیت و کاربرد گیاهان آبزی مهم تالاب انزلی


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

گیاهان آبزی بخش طبیعی هر اکوسیستم آبی را به خود اختصاص می دهند. انواع جانوران از آنها به عنوان غذا و یا مکانی برای مخفی شدن استفاده می کنند. همچنین برخی از آنها مصرف خوراک انسانی داشته و در فرهنگ غذایی برخی از کشورها به عنوان گیاهان دارویی مورد استفاده قرار می گیرند. گیاهان آبزی در تصفیه اکوسیستم و تعادل اکولوژیکی آن نقش مهمی ایفا می کنند. با توجه به اهمیت گیاهان آبزی در اکوسیستم های آبی، بهره گیری بهینه تر از محیط زیست و بهسازی آن، شناسایی ساختار گیاهان اکوسیستم های آبی از نظر پژوهشی و کاربردی اهمیت بنیادی دارد. تالاب انزلی از مهم ترین زایشگاه های ماهیان بخش جنوبی دریای خزر و بزرگترین حوضه آب شیرین در جنوب دریای خزر محسوب می گردد که امروزه تحت تأثیر افزایش جمعیت و صنعتی شدن شهرهای حاشیه خود قرار داشته و دستخوش تغییرات اکولوژیکی در سالیان اخیر گردیده است. مدیریت و برنامه ریزی مناسب به منظور بهره برداری و استفاده از گیاهان آبزی در بخشهای مختلف از جمله تهیه و تولید غذای مصرفی آبزیان می تواند منافع اقتصادی به همراه داشته باشد و تهدیدات احتمالی این گیاهان را به فرصتی اقتصادی تبدیل نماید