فیتوپلانکتون های دریاچه سد شویر در استان زنجان


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

استان زنجان در شمال غربی ایران واقع شده است که به طورمتوسط حدود1500مترازسطح دریا ارتفاع داردوازنظرتوپوگرافی منطقه ای است کوهستانی که بصورت فلات مرتفعی خودنمایی کرده و دارای دریاچه های طبیعی و پشت سدی زیادی میباشد. سد شویر در 13 کیلومتری شمال غربی شهرستان خرمدره و در فاصله 2/5 کیلومتری روستای شویر قرار داشته وبه رودخانه ابهررود یا شویر منتهی میشود. این حوضه از نظر تقسیمات حوضه های آبریز کشور در حوضه آبریز نمک قرار دارد. منابع آبی پشت سد در این استان بدلیل مصارف آشامیدنی، کشاورزی و آبزی پروری از اهمیت زیادی بر خوردار میباشند. دریاچه های مخزنی سدها علاوه بر اهمیتی که در توزیع آب دارند بعنوان منبعی برای تولید آبزیان با ارزش هستند، که مهمترین عامل وجود بار مواد مغذی است که سبب افزایش تولیدات اولیه (فیتو پلانکتون ها) شده و شرایط را برای تولید در حلقه های بعدی زنجیره غذایی فراهم می آورد. 36 جنس از 6 شاخه فیتو پلانکتونی در دریاچه سد شویر در استان زنجان شناسایی گردید. که شامل11جنس ازشاخه جلبکهای سبز، 13 جنس ازشاخه دیاتوم ها ،2 جنس از شاخه جلبکهای سبز _آبی ، 5 جنس از شاخه اوگلنوفیتا،4جنس از شاخه پیروفیتاو1جنس از شاخه کریزوفیتا میباشد. بیشترین تنوع و فراوانی جمعیتی مشاهده شده مربوط به شاخه دیاتوم هابوده است.غالب بودن شاخه دیاتوم ها (باسیلاریوفیتا) نمایانگر کیفیت خوب بیولوژیک آب جهت پرورش آبزیان در دریاچه شویر میباشد.