پرورش ماهی کپور معمولی در استخرهای بتنی


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

کپور معمولی به عنوان یکی از اصلی ترین ماهیان پرورشی دردنیا شناخته شده است که به صورت گسترده در اروپا، آسیا خاور دور پرورش داده می شود. این ماهی در دنیا در استخرهای خاکی، دریاچه ها، استخرهای ذخیره کشاورزی، قفسهای توری شناور، یا سیستمهای ترکیبی کشاورزی با آبزی پروری، طیور و چهارپایان پرورش داده می شود. پرورش (Raceway) کانال های آبراهه ماهی فوق در ایران بیشتر به صورت توام با سایر کپور ماهیان در استخرهای خاکی صورت می گیرد و تقریبا 15 تا 20 درصد از ترکیب آنها را تشکیل می دهد که در نتیجه مقدار کمتری از این ماهی تولید می شود. میزان تولید کپور پرورشی از طریق آبزی رسید. این آمار نشان می دهد با توجه به تقاضای (FAO, پروری در دنیا طی سال 2016 میلادی به بیش از 4500000 تن ( 2018 مصرف، میزان تولید ماهی کپور در دنیا جایگاه بالایی داشته درحالیکه میزان تولید این ماهی درکشور ما در مقایسه با سایر گونه های پرورشی رتبه پایین تری دارد. با توجه به موقعیت اقلیمی و مساعد کشور برای پرورش ماهیان گرمابی با ایجاد سایت های جدید جهت تولید به صورت متراکم انتظار می رود بتوان میزان تولید را با توجه به نیاز تقاضای مصرف در ایران و دنیا (صادرات) افزایش داد. ماهی کپور را علاوه بر استخر خاکی می توان در استخرهای بتنی، فایبرگلاس، زین کالیم، قفس و پن به 8 و ارتفاع ،6 ، صورت تک گونه ای پرورش داد. پرورش در استخرهای بتنی یا فلزی پیش ساخته گرد معمولا با اندازه های با قطر 5 1/5 متر انجام می گیرد.