تشخیص گونه ای ماهی کفال طلایی از ماهی کفال پوزه باریک در عملیات میدانی زیست سنجی


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

بیش از 60 درصد از جمعیت جهان در مناطق ساحلی زندگی می‌کنند و بخش اعظمی از نیاز پروتئین و غذای جمعیت جهان از طریق صید آبزیان صورت می‌پذیرد. یکی از گونه هایی که در سواحل سه استان گیلان، مازندران و گلستان صید می گردد، کفال ماهیان هستند که میانگین صید سالانه آنها طی پنج دهه اخیر از 145-37 هزارتن در نوسان بوده است. کفال ماهیان دارای دو گونه کفال طلایی و کفال پوزه باریک بوده و به لحاظ میزان ذخیره و ارزش اقتصادی پس از ماهی سفید در جایگاه دوم قرار دارند. در دهه اخیر سهم کفال پوزه باریک از جمع صید کفال ماهیان به حداقل ممکن ( حدود 2 درصد ) کاهش یافته که بر اساس نتایج پروژ های ارزیابی ذخایر و زیست سنجی کامل نمونه ها ، احتمال تشخیص اشتباه در تعیین گونه این ماهیان موجب قضاوت های مختلف در خصوص چگونگی کاهش سهم نسبی این دو گونه شده است. در این دستور العمل سعی بر آن است تا با استفاده از کلید های شناسایی ظاهری نسبت به اصلاح نتایج آماری و تفسیر وضعیت صید کفال ماهیان اقدام مقتضی صورت پذیرد.