"توسعه هوش مصنوعی در کشاورزی"

نوع رسانه: پوستر
موضوعات :
سایر
نویسنده : روح اله یوسفی
تاریخ انتشار: 1398

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان قزوین
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 31
تعداد دریافت فایل: 12