"علائم کمبود عناصر غذایی در گندم"

نوع رسانه: پوستر
موضوعات :
غلات
نویسنده : سارا نوروزی
تاریخ انتشار: 1398

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان قزوین
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 196
تعداد دریافت فایل: 125