"عوامل کلیدی برای مکانیزاسیون کشاورزی جهت ایجاد کشاورزی دقیق"


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان قزوین