"فاکتورهای اقلیمی و خاکی مناسب منطقه کشت زغال اخته"

نوع رسانه: پوستر
نویسنده : شیوا قاسمی
تاریخ انتشار: 1398

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان قزوین
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 67
تعداد دریافت فایل: 55