"مقایسه ارزش غذایی گوشت مرغ و بوقلمون"

نوع رسانه: پوستر
نویسنده : احسان شهرامی
تاریخ انتشار: 1398

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان قزوین
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 103
تعداد دریافت فایل: 85