مقاومت آفات به حشره کش ها و راهکارهای مدیریت آن

نوع رسانه: نشریه فنی
کلیدواژگان / برچسب ها :
مدیریت
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 39
تعداد دریافت فایل: 31