عنوان: دستورالعمل کار با پیام رسان ملی آموزش و ترویج کشاورزی (پات)

موضوعات :
سایر
تاریخ انتشار: 1398

ناظران فنی: علیرضا سید اسحاقی و سید کریم موسوی ویراستار ادبی: سمیرا میرنظامی تهیه شده در: مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی ناشر: نشر آموزش کشاورزی صفحه آرا: نرگس بهادر جلد1000شمارگان: 1398 نوبت چاپ: اول، قیمت: رایگان
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 206
تعداد دریافت فایل: 981