ترویج پیشگیری از شیوع کرونا در جامعه روستایی و عشایری کشور-سبزیجات ،میوه ها

توضیحات

انیماتور: محمد روستایی گوینده: فرشید فهیم ناظر فنی و کارگردان: علیرضا سید اسحقی