ترویج پیشگیری از شیوع کرونا در جامعه روستایی و عشایری کشور-طیور و سایر پرندگان

توضیحات

انیماتور: محمد روستایی گوینده: فرشید فهیم ناظر فنی و کارگردان: علیرضا سید اسحقی