استفاده از پوشش‌های نانو نقره جهت افزایش ماندگاری محصولات تازه (مطالعه موردی پسته)

فایل معرفی

تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات