اصول صحیص برداشت وپس از برداشت محصول پسته

  • نوع رسانه : فیلم آموزشی - ترویجی
  • موضوعات : میوه های نیمه گرمسیری ومرکبات

  • تعداد مشاهده
    تعداد دریافت فایل

توضیحات