ارتقاء بهره وری ومکانیزاسیون مزارع گرمابی

  • نوع رسانه : اسلایدویژن
  • موضوعات : پرورش ماهیان گرمابی
  • پدید آورنده : آقای بیژن سیدعلیخانی
  • کلیدواژگان / برچسب ها: مکانیزاسیون ,گرمابی,
  • فایل معرفی

    تعداد مشاهده
    تعداد دریافت فایل

توضیحات