امنیت زیستی در مرغداری؛ مجموعه اقدامات محدود کننده رشد، تکثیر و انتشار ارگانیسم های بیماریزا؛ ویروس، باکتری، قارچ و انگل


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

امنیت زیستی شامل مجموعه اقداماتی است که از ابتدای تأسیس یک واحد پرورش و نگهداری حیوانات آغاز می‌شود و تا زمانی که این فعالیت جریان دارد، ادامه می‌یابد؛ با این هدف که از ایجاد و انتقال عوامل بیماریزا، انتشار آن‌ها در محیط و در نتیجه، بیماری دام‌ها پیشگیری کند. امنیت زیستی شامل نکات مهمی است که عمل به آن‌ها سلامت و حقوق حیوانات، و آرامش و سود و سرمایه‌ی صاحبان آن‌ها را تأمین می‌کند.