طاعون نشخوار کنندگان کوچک یا ppr


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

در این اطلاعیه نکات کلیدی برای پیشگیری از بیماری همراه با تصاویری از دام بیماری ارائه شده است.