کشت زمستانه و بهاره سیب زمینی با آرایش کشت یک ردیف روی یک پشته و دو ردیف روی یک پشته در عرض 150 سانتیمتر در استان اردبیل


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات