مدیریت نماتد مولد گره ریشه (Meloidogyne javanica) در خیار گلخانه‌ای با استفاده از نماتدکش ترویگو 2% SC (آباماکتین)


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات