تراکم در دامداری و ارتباط آن با مصرف غذا

توضیحات

تراکم در دامداری با تحرک کم‌‌تر، مصرف غذای کم‌تر و بیماری‌های ویروسی و تنفسی همراه است که اگر تلفات نباشد برای درمان دام‌ها باید دارو مصرف شود. در حالی که آسایش و رفاه دام اگر تآمین باشد زودتر وزن می گیرد و کم‌تر بیمار می‌شود. یکی از لوازم آسایش، فضای مناسب برای زندگی است. این فضا برای هر گوسفند چه قدر باید باشد؟ چگونه می‌توان آسایش دام را فراهم کرد؟ این برنامه‌ی کوتاه رادیویی شما را راهنمایی می‌کند.