اسیدوز تحت حاد یا سارا در گاوهای شیری- بخش پنجم

توضیحات

در این بخش از سلسه برنامه‌های رادیویی مربوط به اسیدوز تحت حاد در گاو شیری، 8 راه حل ارائه شده است که به شما کمک می‌کند از بروز این بیماری در دامداری خود پیشگیری و در صورت وقوع، آن را کنترل کنید. 4 دقیقه برنامه و این همه راه حل، بسیار ارزش شنیدن دارد.