تاریخ شفاهی کشاورزی در قرن اخیر، قسمت نوزدهم: گفت و گو با آقای مهندس جمیل علیزاده شایق، مشاور وزیر کشاورزی (سابق)


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات