تعداد عنوان ها: 12
مرتب سازی:

کشت پاییزه (طرح ملی گندم بنیان)

کشت پاییزه (طرح ملی گندم بنیان)

کشت پاییزه (کشت کلزا)

کشت پاییزه (کشت کلزا)

فیلم آموزشی برداشت کلزا

فیلم آموزشی برداشت کلزا

گاوشیری

گاوشیری

برداشت پنبه

برداشت پنبه

معاینه فنی و تنظیم کمباین

معاینه فنی و تنظیم کمباین

آفت سوسک خرما

آفت سوسک خرما

کارآفرینی زنان روستایی

کارآفرینی زنان روستایی

سلام کشاورز 18 _ تولید نشا

سلام کشاورز 18 _ تولید نشا

پوشش های حفاظتی

پوشش های حفاظتی

آفات وبیماریهای مرکبات

آفات وبیماریهای مرکبات