تعداد عنوان ها: 74
تعداد در صفحه:
مرتب سازی:

پنیر بز

پنیر بز

ریزگردها

ریزگردها

اجرای کانال آبیاری عمومی

اجرای کانال آبیاری عمومی

مراحل اجرای طرحهای کوچک تامین آب

مراحل اجرای طرحهای کوچک تامین آب

فلوچارت کانال آبیاری

فلوچارت کانال آبیاری

تجهیز ونوساز ی اراضی

تجهیز ونوساز ی اراضی

احیا و مرمت قنوات

احیا و مرمت قنوات

اجرای شن ریزی جاده بین مزارع

اجرای شن ریزی جاده بین مزارع

تجهیز و نو سازی اراضی کشاورزی

تجهیز و نو سازی اراضی کشاورزی

تسطیح لیزری و نسبی اراضی زراعی

تسطیح لیزری و نسبی اراضی زراعی

احداث وبهسازی کانال آب

احداث وبهسازی کانال آب

استخر ذخیره آب کشاورزی

استخر ذخیره آب کشاورزی

آبیاری

آبیاری

اجرای طرحهای نوسازی اراضی

اجرای طرحهای نوسازی اراضی

سیستم های آبیاری تحت فشار

سیستم های آبیاری تحت فشار

طرح سیستم های نوین آبیاری

طرح سیستم های نوین آبیاری