مدیریت زنجرک خرما Ommatissus lybicus Bergevin (1930) (Hem.: Tropiduchidae)


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات