کاربرد سیستم آبیاری قطره ای نواری (تیپ) در زراعت گندم1


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

به استناد گزارش وزارت نیرو کل منابع آب تجدیدپذیر کشور در حدود 130 میلیارد مترمکعب می‌باشد. که در حال حاضر حدود 93 میلیارد مترمکعب استحصال می‌گردد و سهم بخش کشاورزی از این مقدار در حدود 5/93 درصد می‌باشد. با توجه به نرخ رشد جمعیت و چالش‌های خشکسالی در حال و آینده و رقابت سایر بخش‌ها برای منابع آب، کاربرد سامانه‌های آبیاری با کارآیی مصرف آب بالاتر از راهکارهای موثر در جهت پایداری توسعه در بخش کشاورزی می‌باشد. در بخش کشاورزی، مدیریت آبیاری مزارع و استفاده از روش‌های آبیاری با بازده آبیاری بالاتر با هدف پایداری و افزایش عملکرد ضروری است. یکی از مشکلات بزرگ برای تولید گندم کمبود منابع آب است. بنابراین ضرورت استفاده بهینه از منابع آب موجود و قابل استحصال و افزایش کارایی مصرف آب امری اجتناب‌ناپذیر است. یکی از مهمترین سیاست‌های کشور رسیدن به خودکفایی در تولید گندم است. در این راستا گروه‌های مختلفی تلاش می‌کنند که هر یک به نوبه خود پتانسیل‌های بالقوه موجود را به عمل نزدیک نمایند. از جمله مهمترین عوامل تاثیرگذار بر افزایش عملکرد گندم، نحوه مصرف آب است.
آبیاری از مهمترین عوامل موثر در تولید غلات در اقلیم گرم و خشک است. در حال حاضر روش آبیاری مورد استفاده برای محصولات گندم و جو عمدتاً انواع روش‌های سطحی (کرتی، نواری، شیاری و جویچه‌ای) می‌باشد که نسبت به روش‌های نوین آبیاری، بازده آبیاری کمتر و حجم آب مصرفی بیشتری دارند که در صورت استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری تحت فشار قطره‌ای نواری (تیپ) باعث کاهش حداقل 30 درصد مصرف آب و افزایش حداقل 40 درصد کارآیی مصرف آب می‌گردد. همچنین در روش آبیاری قطره‌ای (تیپ) با توجه به اعمال مقدار و دور آبیاری مشخص توسط کشاورزان، ظرفیت بالایی در بهبود و بازده آبیاری دارند.