خربزه مه ولاتی، فرصتی در کشاورزی با آب شور و لب شور


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

شماره ثبت در مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی 52546به تاریخ 96/08/23است