تشخیص میدانی کفال پوزه باریک و کفال طلایی


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی (بندر انزلی)