بکارگیری تله فرمونی برای شکار پروانه های نر کرم خراط Zeuzera pyrina L.


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات