پرورش و تکثیر تجاری گل لیلیوم (با تکیه بر فیزیولوژی رشد و نمو)

نوع رسانه: هندبوک
موضوعات :
گل وگیاه زینتی
کلیدواژگان / برچسب ها :
لیلیوم
موسسه / مرکز/ سازمان: پژوهشکده گل و گیاهان زینتی
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 389
تعداد دریافت فایل: 434