تولید و بسته بندی پنیر


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

پنیر، یکی از غذاهای متداول در تغذیه انسانی است و هزاران سال است که تولید و مصرف می شود. در واقع هدف از تولید پنیر توسط انسان، افزایش ماندگاری در نتیجه انجام فرایند تخمیر و آبگیری بوده است زیرا شیر به شدت فاسدشدنی است و در شرایط محیطی قابل نگهداری نیست.