آشنایی با جنبه هایی از زیست شنـاسی شـب پرة شمشاد، Cydalima perspectalis در ایران و کنترل آن

موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 86
تعداد دریافت فایل: 72