سد زیرزمینی راهی برای تامین آب در مناطق خشک

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
منابع آب
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 16
تعداد دریافت فایل: 35